RODO

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym dołożyliśmy starań, aby nasza Polityka Prywatności była zgodna z tym rozporządzeniem.

Sprawozdanie 2008

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie za rok 2008.

 

                W roku 2008 Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej po raz pierwszy wystąpił z wnioskiem do dofinansowanie projektu do Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny – Kapitał Ludzki. Projekt „Od apatii do sukcesu!” skierowany był do młodych, bezrobotnych kobiet, które z powodów wczesnego macierzyństwa nie zdobyły zawodu i miały trudności z odnalezieniem się na rynku pracy. Założeniem projektu było przeszkolenie beneficjentek i umożliwienie im zdobycie kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy, zapewniając jednocześnie wsparcie psychologa, doradcy zawodowego i opiekę nad dziećmi. Projekt rozpoczynało szkolenie umożliwiające poznanie swoich mocnych stron i predyspozycji, a także zdobycie umiejętności poruszania się na rynku pracy. Zostało również zorganizowane szkolenie z podstaw obsługi komputera i Internetu. Następnie beneficjentki miały możliwość zdobycia kwalifikacji w samodzielnie wybranym zawodzie. Przez okres trwania projektu miały zabezpieczoną opiekę nad dziećmi i wsparcie materialne. Założenia projektu były zgodne ze Strategią Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brwinów na lata 2008-2013.

                Dzięki złożeniu wniosku do EFS udało się pozyskać 111.722,71 zł. przy wkładzie własnym 13.345 zł. Wkład własny obejmował głównie wsparcie materialne dla beneficjentek, a środki pozyskane z EFS pokryły koszty działań przewidzianych w projekcie oraz koszt 1 etatu pracownika socjalnego, zatrudnionego celem podniesienia jakości i skutecznego pracy socjalnej.

                Warto podkreślić, że projekt od początku do końca był tworzony i realizowany przez pracowników ŚOPS. Wiedzę z zakresu wniosków finansowanych z EFS, zdobywaliśmy równolegle z postępem projektu. Szkoda, że w swoich działaniach trudno było otrzymać wsparcie z jednostki oceniającej projekty, a wręcz przeciwnie – brak przejrzystych wytycznych w zakresie wymogów i procedur bardzo utrudniał pracę i  mnożył liczne biurokratyczne bariery.

                Mimo to rezultaty projektu okazały się zadowalające. Ukończyły go wszystkie uczestniczki, przechodząc ze znakomitymi wynikami przez poszczególne etapy szkoleń. Cztery podjęły pracę, jedna kontynuuje rozpoczętą naukę w szkole średniej. Problemem, jaki napotkały pozostałe uczestniczki projektu jest brak możliwości zapewnienia opieki małym dzieciom podczas pracy zawodowej. Zbyt mała ilość miejsc opieki przedszkolnej w naszej gminie jest problemem dla młodych matek, utrudniając im powrót na rynek pracy.

                Okres projektowania obejmuje lata 2007-2013, dlatego też zamiarem ŚOPS jest korzystanie z dofinansowania projektów systemowych w kolejnych latach.

W roku 2008 ŚOPS rozpoczął realizację nowego zadania – obsługę funduszu alimentacyjnego, wprowadzonego ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U z 2009 nr 1 poz. 7 ze zmianami). Fundusz alimentacyjny zastąpił wprowadzoną w 2005 r. zaliczkę alimentacyjną, rozszerzając liczbę osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń poprzez zwiększenie kryteriów dochodowych oraz uprawnienie osób pozostających w związkach małżeńskich. Ustawa nałożyła również nowe obowiązki na organy gminne w zakresie ścisłej współpracy z komornikami w celu lepszej egzekucji długów alimentacyjnych, a także rozeznawania sytuacji dłużników pod kątem możliwości spłaty zobowiązań. Przygotowywane są również wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników, zawiadomienia do Prokuratury w przypadku uchylania się dłużników od obowiązku alimentacyjnego równolegle z wnioskami do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

W roku 2008 rynek pracy był ustabilizowany, widać było pozytywne tendencje w sferze zatrudnienia. Zmienił się przekrój klientów pomocy społecznej – wiele osób znalazło pracę, toteż znaczną większość podopiecznych stanowiły osoby niepełnosprawne bądź długotrwale chore, wykluczone społecznie, rodziny niepełne. Spadek ilości bezrobotnych dał możliwość prowadzenia diagnozy środowiskowej w pełniejszy sposób. Dzięki dobrej współpracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych można było lepiej i skuteczniej interweniować w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Jest i smutna statystyka – w ubiegłym roku, po wielokrotnych interwencjach ŚOPS trzykrotnie wnioskował o umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, nie widząc możliwości ich dalszego funkcjonowania w rodzinnym domu.

                ŚOPS stale rozszerza działalność środowiskową, skierowaną na poszczególne grupy osób, będących pod opieką Ośrodka. Działalność w formie imprez, spotkań, wycieczek ma na celu zintegrowanie grup społecznych, uwrażliwienie osób korzystających z pomocy na trudną sytuację innych ludzi, stopniowe odchodzenie od instytucjonalnego charakteru ŚOPS na rzecz pracy ze środowiskiem lokalnym.

                Ideą pomocy społecznej jest stworzenie takich warunków jednostkom i grupom społecznym, aby te mogły same znaleźć rozwiązanie swoich problemów. Nie jest możliwe rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej osoby bez jej aktywnego współuczestnictwa. Dlatego też niezmiernie ważna jest zmiana w świadomości społeczności lokalnej „opieki społecznej” traktującej swoich podopiecznych w sposób przedmiotowy, na „pomoc społeczną”, wspomagającą swoich klientów w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej w oparciu o własne zasoby, możliwości i uprawnienia.

                 W roku 2008 ŚOPS był współorganizatorem wielu imprez, których uczestnikami byli mieszkańcy naszej gminy, będący w najtrudniejszej sytuacji życiowej:

Wycieczka do skansenu w Marzycach – maj 2008, w której wzięło udział 45 osób starszych i niepełnosprawnych;

„Niech dzieci będą dziećmi” – wyjazd 50 dzieci do Sali zabaw „Kolorado” w Warszawie – czerwiec 2008;

Wycieczka do Niepokalanowa i Nieborowa dla 24 osób starszych i chorych – wrzesień 2008;

„Przyrodnicze fascynacje” – wycieczka do Ciemna Park w Warszawie, w której wzięło udział 45 dzieci – wrzesień 2008;

Wyjazd do teatru „Ateneum” na przedstawienie z piosenkami Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory „Stacyjka zdrój” dla 23 osób starszych – październik 2008;

Wyjazd do kina na Dzień Seniora, na film „Między ustami a brzegiem pucharu”, w którym wzięło udział 28 osób starszych – listopad 2008;

Zabawa Mikołajkowa – „Mikołaj u przedszkolaka” - 6 grudnia – w imprezie brało udział 40 dzieci z rodzin najuboższych. Po zabawie z Biedronką i Polnym Konikiem pojawił się Święty Mikołaj, który rozdał dzieciom paczki świąteczne ufundowane przez sponsora z naszej gminy.

 

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w liczbach

 

                Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie obsługuje teren miasta i gminy Brwinów zamieszkały w 2008 roku przez 21.751 mieszkańców. Teren miasta i gminy Brwinów obsługiwany jest przez 9 pracowników socjalnych, przy czym 1 etat jest dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2008 roku ŚOPS w ramach pomocy społecznej udzielił pomocy 709 rodzinom, w których liczba osób wynosi 2742, ze świadczeń rodzinnych skorzystało 796 rodzin, a w ramach funduszu alimentacyjnego 71 (108 osób uprawnionych).

                W roku 2008 Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął:

2059 zgłoszeń w sprawie udzielenia pomocy, rozeznania sytuacji rodzin, uzyskania informacji do przekazania innym instytucjom współpracujących z Ośrodkiem ( 2146 zgłoszeń w 2007 r, 2526 w 2006 r.),

920 wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych (878 w 2007 r., 927 w 2006 r.),

253 wniosków o wypłatę „becikowego” (215 w 2007 r.)

26 wniosków o zaliczkę alimentacyjną

78 wniosków o fundusz alimentacyjny

89 wniosków w sprawie dodatków mieszkaniowych

          W 2008 r. Ośrodek wydał 4295 decyzji (w 2007 r. 3878), od których odwołano się w 32 przypadkach, przy czym 26 odwołań złożył 1 klient.

 

Świadczenia udzielane przez ŚOPS na podstawie

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

                Pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej była udzielana z powodu:

ubóstwa;

sieroctwa;

bezdomności;

bezrobocia;

niepełnosprawności;

długotrwałej lub ciężkiej choroby;

przemocy w rodzinie;

potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;

braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze;

trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

alkoholizmu lub narkomanii;

zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

                Pojęcie poziomu dochodu, poniżej którego rodzina znajduje się w niedostatku, odzwierciedla kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium to oblicza się na podstawie struktury rodziny. Na dzień 31 grudnia 2008 roku kryterium dochodowe dla osoby samotnej wynosiło 477 zł., natomiast w rodzinie 351 zł. na osobę.

 

                Środki na zadania pomocy społecznej świadczone przez ŚOPS pochodzą z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone gminie) i budżetu gminy (zadania własne gminy). Wydatki na dodatki mieszkaniowe realizowane były wyłącznie ze środków gminy, natomiast świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne finansowane są całkowicie z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Część działań Ośrodka została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

I. Realizacja zadań zleconych gminie w 2008 r.

 

                 W roku 2008 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Art. 18 ustawy do zadań zleconych zalicza przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przyznawanie pomocy w związku z klęską ekologiczną lub żywiołową.

                Zasiłek stały wypłacany jest osobom w wieku poprodukcyjnym lub niepełnosprawnym, spełniającym kryterium dochodowe, które nie mają uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Od zasiłku stałego odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. W roku 2008  z tej  formy  pomocy skorzystało 111 osób na  łączną kwotę 376.782 zł.  Zarówno ilość podopiecznych, jak i zakres pomocy kształtował się na poziomie roku ubiegłego.

                Zadaniem obowiązkowym, zleconym gminie jest również udzielenie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem usług jest usprawnienie osoby chorej tak, aby samodzielnie mogła funkcjonować w społeczeństwie. Realizacja usług polega na zorganizowaniu pracy z odpowiednim do schorzenia specjalistą (pielęgniarka psychiatryczna, pedagog specjalny, psycholog, terapeuta zajęciowy), na podstawie indywidualnego programu terapeutycznego. W roku 2008 Ośrodek objął usługami 7 osób - 4 dzieci z rozpoznanym autyzmem bądź innymi schorzeniami i 3 osoby dorosłe ze schizofrenią. Koszt usług wyniósł 31.806 zł.

                Koszt 823 składek zdrowotnych w 2008 r. wyniósł 31.370 zł. Świadczenie to pozwoliło na ubezpieczenie 91 osób, pobierających zasiłek stały lub świadczenie pielęgnacyjne.

                W roku 2008 r. ŚOPS wypłacał również pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy i huraganu. Z pomocy skorzystało 18 gospodarstw na łączną kwotę 15.500 zł.

 

     II. Realizacja zadań własnych gminy w 2008 r.

 

                W 2008 roku z pomocy ze środków własnych gminy skorzystało 727 rodzin, o 125 więcej niż w roku ubiegłym W ramach zadań własnych świadczone były następujące formy pomocy:

zasiłki okresowe - przyznawane ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną bezrobociem, chorobą lub niepełnosprawnością. Zasiłek ten jest zadaniem obowiązkowym gminy. W roku 2008 zasiłki były wypłacane z dotacji celowej na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zasiłki okresowe otrzymało 105 osób na łączną kwotę 108.693 zł

zasiłki celowe - przyznawane na zaspokojenie istotnych potrzeb życiowych osób i rodzin, takich jak: żywność, opał, wydatki mieszkaniowe, leki. Z zasiłków celowych  skorzystało 358 osób lub rodziny, otrzymując w sumie 240.835 zł. Część zasiłków celowych przyznawana jest w formie niepieniężnej (przelewy, talony), aby zabezpieczyć prawidłowe wykorzystanie świadczenia.

usługi opiekuńcze - świadczone przez opiekunki domowe zatrudniane przez ŚOPS na umowę o pracę i umowę zlecenie. Pod opieką Ośrodka w 2008 r. znajdowało się 86 osób, a roczny koszt usług wyniósł 489.989 zł. Z tej formy pomocy korzystają osoby samotne, chore i niedołężne. Opiekunki świadczą pomoc w następującym zakresie: przygotowywanie posiłków, karmienie chorych, zakupy, pranie, sprzątanie, załatwianie spraw urzędowych, mycie chorych, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc w załatwianiu czynności fizjologicznych, pielęgnacja odleżyn i odparzeń. Od 2008 r. rozszerzona została oferta usług opiekuńczych formie usług specjalistycznych. Usługi te świadczy rehabilitant i korzysta z nich 1 dziecko niepełnosprawne. Koszt tych usług to 1.040 zł.

zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (np. pożar) - zostały przyznane 7 osobom na łączną kwotę 31.580 zł.

sprawienie pogrzebu - na koszt gminy zostało pochowanych 5 osób za kwotę 11.667 zł.

schronienie i ubranie - osoby bezdomne wymagające schronienia kierowane  były do noclegowni warszawskich. Natomiast osoby, którym potrzebna była odzież, pościel, elementy wyposażenia mieszkania korzystały z zasobów magazynu, prowadzonego przez ŚOPS.

domy pomocy społecznej – w 2008 r. ŚOPS wydał 124.808 zł pokrywając koszt pobytu 7 osób w placówkach opieki całodobowej.

pomoc w ramach rządowego Programu „Dożywianie” wyniosła łącznie 186.911 zł. (w tym 101.050 zł dotacji przekazanej przez MUW) i przyznawana była w następujących formach:

dożywianie dzieci - w 2008 r. na koszt gminy opłacane były obiady w szkołach i przedszkolach dla 174 dzieci na łączną kwotę 77.076 zł. Za tę kwotę zakupiono 12.483 obiadów.

zapewnienie posiłku osobom starszym i chorym - od roku 2008 w siedzibie Ośrodka wydawane są posiłki dla osób najuboższych na mocy umowy z firmą „Wesbal” z Pruszkowa. Posiłki przywożone są w jednorazowych naczyniach i zawierają dwa dania. Powodem odstąpienia od porozumienia z Chrześcijańską Służbą Charytatywną z Podkowy Leśnej, która dotychczas oferowała zupy, był spadek jakości tych posiłków. Ogółem w 2008 roku Ośrodek żywił 42 osoby, ponosząc koszt 4.459 zł.

świadczenia pieniężne na zakup żywności i świadczenia w naturze (talony do sklepu spożywczego). Świadczenia pieniężne wyniosły łącznie 103.515 zł i otrzymało je 215 osób i rodzin, a świadczenia w naturze wyniosły w 2008 r. 811 zł i skorzystało z nich 11 osób.

 

Pomoc niematerialna i świadczenia w naturze

 

Kolonie.   W 2008 r. ŚOPS zorganizował pomoc wakacyjną dla 29 dzieci z rodzin najuboższych i zaniedbanych. Dzieci wyjechały na kolonie letnie do Władysławowa. Łączny koszt wyjazdu wyniósł 16.000 zł. Kwotę tę w całości pokrył Urząd Gminy Brwinów. 

Punkt Pomocy dla Bezrobotnych - Działalność Punktu polega wspieraniu i mobilizowaniu osób pozostających bez pracy do zwiększenia aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia. W ramach aktywizacji bezrobotnych w 2008 r. nadal działały prace społecznie użyteczne. Jest to forma zatrudnienia osób korzystających z pomocy społecznej, długotrwale bezrobotnych, nie więcej niż 10 h tygodniowo. Prace społecznie użyteczne w 60 % finansuje Powiatowy Urząd Pracy. Zatrudniając 6 osób gmina poniosła jedynie koszt 5.053,86 zł.

Poradnictwo prawne - ŚOPS zatrudnia radcę prawnego, który udziela porad w trudnych sytuacjach życiowych osobom będącym pod opieką Ośrodka. Porady dotyczą przede wszystkim spraw alimentacyjnych, rozwodowych, o ustalenie ojcostwa oraz porad z zakresu prawa pracy. W 2008 r. z porad prawnika skorzystało 53 osób, będących pod opieką ŚOPS i 2 osoby skierowane z PIK ds. Przemocy przy GOPzR.

Wydawanie odzieży - Ośrodek prowadzi magazyn odzieżowy dla osób potrzebujących z terenu miasta i gminy Brwinów. Znajdujące się w nim rzeczy zostały ofiarowane przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i sponsorów. W 2008 roku odzież, pościel i inne artykuły gospodarstwa domowego otrzymało z magazynu 97 osób.

Współpraca ze organizacjami pozarządowymi. ŚOPS jest instytucją otwartą na daleko idącą współpracę z sektorem pozarządowym. Organizacje pozarządowe są bardzo poważnym i docenianym partnerem w pracy Ośrodka. Nasi najważniejsi partnerzy to:

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Szansa” – pomagające w podtrzymywaniu procesu trzeźwienia naszych podopiecznych

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, prowadzącym Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Górce” w Brwinowie – wspólne podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

Wspólnota „Chleb Życia”, prowadząca Dom Samotnej Matki w Brwinowie – wspólne działania na rzecz poprawy sytuacji kobiet, które były zmuszone do ucieczki z miejsca zamieszkania, wymiana pomocy rzeczowej

Sponsorzy. Dzięki nim podopieczni Ośrodka mogli liczyć na pomoc w formie różnych artykułów pierwszej potrzeby: żywność, środki czystości, kosmetyki. Ponadto sponsorzy zapewnili poczęstunek na imprezach organizowanych przez Ośrodek. Nasi najważniejsi sponsorzy to: Decor-Bis, Kosmepol - L’Oreal,  piekarnie pp.Antoniaków, pp. Roguskich, p.Witaszczyka, cukiernia „Jarzyna s.c.”, przedsiębiorcy i mieszkańcy naszej gminy.

Wolontariat. ŚOPS kolejny rok realizował program pomocy wolontarystycznej na rzecz podopiecznych tut. Ośrodka. Pomoc świadczona jest przez wolontariuszy bezpłatnie i bezinteresownie. W 2008 r. 9 wolontariuszy pomagało przy organizowaniu imprez i spotkań dla podopiecznych, jedna z wolontariuszek prowadzi w sposób ciągły zajęcia terapeutyczne dla niepełnosprawnego dziecka.

Współpraca z instytucjami.  W realizacji zadań z ustawy o pomocy społecznej nie sposób współpracować z innymi instytucjami działającymi na terenie naszej gminy. Nasi partnerzy to:

Szkoły, a przede wszystkim działający w nich pedagodzy szkolni, w zakresie zespołów interdyscyplinarnych,

Policja – w zakresie interwencji opiekuńczo-wychowawczych,

Straż Miejska – współdziałanie w akcjach na rzecz lokalnej społeczności np. pomoc bezdomnym zimą,

Służby kuratorskie - w ramach opieki nad dziećmi,

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie opiniowania sytuacji osób zgłaszanych na leczenie.

 

Dodatki mieszkaniowe przyznawane przez ŚOPS na podstawie ustawy

z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

 

                Wypłata dodatków mieszkaniowych jest obowiązkowym zadaniem gminy, realizowanym przez ŚOPS. Dodatek mieszkaniowy ma na celu zmniejszenie wysokich kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania ponoszonych przez osoby o najniższych dochodach. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na pisemny wniosek wnioskodawcy na okres 6 miesięcy. Część dodatku przekazywana jest bezpośrednio na konto zarządcy budynku.

 W 2008 r. ŚOPS wypłacił 501 dodatków dla 68 rodzin na łączną kwotę 67.388,57 zł. Kwota ta pochodzi całkowicie z budżetu gminy.

 

Świadczenia rodzinne realizowane przez ŚOPS na podstawie ustawy

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 

                Od 1 maja 2004 r. ŚOPS realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych. Jest zadanie obowiązkowe, zlecone gminie, finansowane w całości przez MUW. Świadczenia rodzinne są podstawowym wsparciem rodzin o najniższych dochodach. Podzielić je można na następujące formy pomocy: zasiłek rodzinny i dodatki do niego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” Świadczenia rodzinne zwiększyły znacząco zakres zadań Ośrodka, powodując napływ nowych klientów.

                Świadczenia rodzinne otrzymało w 2008 r. 796 rodzin na łączną kwotę 2.504.152 zł.

 

Zaliczka alimentacyjna realizowana przez ŚOPS na podstawie ustawy

z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i o zaliczce alimentacyjnej

 

                Zaliczka alimentacyjna funkcjonowała do 30 września 2008 r. Od 1 października zastąpił ją fundusz alimentacyjny.

Zaliczkę alimentacyjną otrzymało 71 rodzin na łączną kwotę 222.768 zł.

 

Fundusz alimentacyjny realizowany przez ŚOPS na podstawie ustawy

 z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U z 2009 nr 1 poz. 7 ze zmianami)

 

W IV kwartale 2008 r. z funduszu alimentacyjnego wypłacono 314 świadczeń na łączną kwotę 111.100 zł dla 108 osób uprawnionych.

 Jednakże realizacja założeń ustawowych to nie tylko wypłata należnych świadczeń. Ośrodek jest zobowiązany do stałej współpracy z komornikami w celu skutecznej egzekucji zobowiązań alimentacyjnych od dłużników. Oprócz rozeznania sytuacji materialnej dłużników, Ośrodek jest zobowiązany do podejmowania działań aktywizujących dłużników do podjęcia zatrudnienia oraz do informowania Prokuratury o przypadkach uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. Jest to praca żmudna i czasochłonna, ze względu na niechęć dłużników do podejmowania współpracy i trudne ustalenie ich miejsca pobytu i sytuacji materialnej.

 

Wydatki na działalność Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie

 

                Wydatki ponoszone przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z kwalifikacja budżetową księgowane są w dziale 852 – opieka społeczna. Dział ten dzieli się na następujące rozdziały:

85212 - świadczenia rodzinne

85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

85214 – zasiłki i pomoc w naturze

85215 – dodatki mieszkaniowe

85219 – ośrodki pomocy społecznej

85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne

85395 – dotacje celowe do zadań własnych.

 

                Wydatki na poszczególnych rozdziałach podzielone są zgodnie z zadaniami, jakie wykonuje Ośrodek na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W rozdziałach (z wyjątkiem rozdziału 85219) zawarta została kwota pomocy, która w różnych formach została przekazana osobom potrzebującym z terenu gminy Brwinów. Natomiast rozdział 85219 dotyczy płac pracowników i utrzymania placówki. Jednakże w rozdziale tym również zaksięgowana jest jedna z obligatoryjnych form pomocy realizowana przez Ośrodek. Są to usługi opiekuńcze, realizowane przez Dział Usług Opiekuńczych. Opiekunki domowe sprawujące bezpośrednią opiekę nad chorymi w domu, zatrudnione są w Ośrodku na podstawie umów o pracę i płace ich są księgowane w rozdziale 85219, który zawiera wynagrodzenia wszystkich pracowników Ośrodka. Natomiast w rozdziale 85228 wymienione są wydatki na realizację usług opiekuńczych w formie umowy zlecenia. Umowy te zawierane są w przypadku, gdy zbyt duża ilość zgłoszeń wymaga zrealizowania większej ilości liczby godzin niż na to pozwala wymiar czasu pracy pracowników pełnoetatowych, a zwiększone zapotrzebowanie na usługi nie ma charakteru stałego, który wymagałby podpisania nowej umowy o pracę. W rozdziale 85228 księguje się również wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych (zadanie zlecone, finansowane z dotacji MUW).

 

                W roku 2008 budżet Ośrodka zamknął się w kwocie 5.907.743,38 zł., z czego na pomoc dla podopiecznych zostały przeznaczone następujące kwoty:

 

ROZDZIAŁ

KWOTA

85212 (św. rodzinne i św. aliment.)

2.836.665 zł

85213 (składki)

38.392 zł

85214 (zasiłki, pogrzeby, dps-y)

1.012.913 zł

85215 (dodatki mieszkaniowe)

67.389 zł

85219 (usługi opiekuńcze)

408.123 zł

85228 (usługi opiekuńcze-zlec.)

81.866 zł

85295 (dotacja do dożywiania i prace społ. użyteczne)

106.104 zł

85219 (EFS)

126.068

RAZEM

4.677.520 zł

 

Kwota 4.677.520 zł stanowi 80 % ogólnych wydatków Ośrodka.

 

                Analizując podział wydatków w ŚOPS należy uwzględnić wysokość dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na zadania zlecone gminie oraz dofinansowanie do zadań własnych gminy.

Dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiły w 2008 r. 66% budżetu ŚOPS, 1,9 % wynosiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 


Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy, że strony w domenie sops.brwinow.pl wykorzystują pliki "cookies"

Ta strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. <<Czytaj więcej>>