RODO

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym dołożyliśmy starań, aby nasza Polityka Prywatności była zgodna z tym rozporządzeniem.

- Stypendia szkolne w roku szkolnym 2008/2009

Wielkość czcionki

W ustawowym terminie – do 15 września– osoby uprawnione mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brwinów. O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się:

1. Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Warunkiem ubiegania się o pomoc jest fakt zamieszkiwania:
1. na terenie Gminy Brwinów,
2. w gospodarstwie domowym, w którym dochód na osobę nie przekracza 351,00 zł (kwota określona w ustawie z dnia 12 marca 2003 r. o pomocy społecznej).

Stypendium szkolne nie przysługuje:
1. uczniom klas zerowych,
2. osobom zamieszkałym poza gminą Brwinów,
3. osobom, które nie spełniają kryterium dochodowego.
Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia)
1. wniosku, zawierającego opinię Dyrektora Szkoły,
2. załącznika do wniosku potwierdzającego liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,
3.zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :
a. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto
b. zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
c. zaświadczenie lub decyzja ze Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
d. zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
e. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z ŚOPS – zaliczka alimentacyjna,
f. odcinek renty/emerytury,
g. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 25 kwietnia 2008 r. do budżetu Gminy Brwinów zostały przekazane środki w wysokości 24.378,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brwinów.
Szczegółowych informacji udziela Referat Kadr, Organizacji i Spraw Społecznych pod nr tel. (0-22) 738-26-17 w godzinach pracy Urzędu Gminy.


Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy, że strony w domenie sops.brwinow.pl wykorzystują pliki "cookies"

Ta strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. <<Czytaj więcej>>