RODO

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym dołożyliśmy starań, aby nasza Polityka Prywatności była zgodna z tym rozporządzeniem.

Refundacja podatku VAT „dodatek gazowy” – informacje

Wielkość czcionki

W dniu 15 grudnia 2022r. opublikowana została ustawa  o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, która weszła w życie z dniem 21 grudnia 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 2687)

Uprawnionym do refundacji podatku VAT będzie:

odbiorca paliw gazowych w gospodarstwach domowych, zarówno jednoosobowych, jak i wieloosobowych, który:

1) wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi*, o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022r., albo po tym dniu –w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania,

*Przez paliwa gazowe rozumie się:  gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz gaz propan-butan lub inny rodzaj gazu palnego, dostarczany za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia.

Gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

2) jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych - dalej u.ś.r. nie przekracza kwoty 2100zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 u.ś.r. nie przekracza kwoty 1500zł na osobę,

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w art. 18 ust 1 pkt 2 ustawy refundacyjnej.2023 ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

a) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o refundację podatku VAT - w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca danego roku tj. za 2021r.

b) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek gazowy - w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku tj. za 2022r. (art. 11d ust. 7a u.w.t.r.).

3) jest osobą, która opłaci fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. do tego odbiorcy paliw gazowych (art. 18 ustawy refundacyjnej.2023).

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023.

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną – osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przyznanie refundacji VAT za gaz

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji urzędu.

Od wydanej informacji nie przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia.

Wniosek do wypełnienia:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania) wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać od 16 stycznia 2023r.:

  1. elektronicznie - wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego przesłany jako załącznik przy wykorzystaniu platformy ePUAP pod adres Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej: /07rd8k0dl2/skrytka UWAGA: nie wolno wykorzystywać profilu zaufanego do przesyłania cudzego wniosku.
    Należy podpisać WNIOSEK, nie pismo przewodnie do wniosku.

  2. papierowo w Środowiskowym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brwinowie przy ul. Kościuszki 4a w Punkcie Informacyjnym

Informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (22) 729-54-44

Wniosek o refundację podatku VAT można składać do 29.02.2024r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych ( art. 10 stawy refundacyjnej.2023).

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

  1. umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
  2. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  3. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
  4. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
    – oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego)


Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy, że strony w domenie sops.brwinow.pl wykorzystują pliki "cookies"

Ta strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. <<Czytaj więcej>>