RODO

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym dołożyliśmy starań, aby nasza Polityka Prywatności była zgodna z tym rozporządzeniem.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze należą do pozamaterialnych form pomocy społecznej. Realizowane są przez Ośrodek w ramach zadań obligatoryjnych gminy lub w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Przyznawane są na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze to forma pomocy dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Pomoc taką mogą uzyskać w naszym Ośrodku zarówno osoby samotne, jak również te posiadające rodzinę, która jednak nie może tej pomocy zapewnić z uwagi na pracę zawodową, niepełnosprawność lub odległe miejsce zamieszkania.

Oferta pomocowa Działu Usług Społecznych:

 • usługi gospodarcze
 • usługi pielęgnacyjne
 • usługi specjalistyczne
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

Usługi opiekuńcze gospodarcze

 • Świadczone w miejscu zamieszkania przez zatrudnione przez tut. Ośrodek opiekunki;
 • Skierowane do osób, które ze względu na różnego rodzaju ograniczenia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować;
 • Opiekunki pomagają w zakupach, sprzątaniu mieszkania, realizacji recept, opłacaniu rachunków, przygotowywaniu posiłków;
 • Usługi są odpłatne. Wysokość odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu osoby ubiegającej się o pomoc;
 • Pełny koszt 1 godziny usług wynosi 21,80 zł.

Usługi opiekuńcze pielęgnacyjne

 • Świadczone w miejscu zamieszkania przez zatrudnione w Ośrodku opiekunki;
 • Skierowane do osób chorych, które wymagają opieki higienicznej;
 • Opiekunki pomagają m.in. w umyciu chorego, karmieniu, zachowaniu higieny i estetycznego wyglądu, zmiana pampersa;
 • Usługi są odpłatne. Wysokość odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu osoby ubiegającej się o pomoc;
 • Pełny koszt 1 godziny usług wynosi 26,40 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to szczególny rodzaj usług specjalistycznych dostosowany do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.
 • Przy określeniu komu przysługuje pomoc w formie usług specjalistycznych zastosowanie ma ogólna zasada dotycząca usług, zapisana w ustawie
  o pomocy społecznej. Zasada ta wskazuje, że pomoc w formie usług specjalistycznych może być przyznana osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy lub w ośrodkach wsparcia takich jak środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, dzienne domy pomocy.

SUO przeznaczone są dla:

 • osoby dorosłej, wykazującej zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:
 • chorej psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne);
 • niepełnosprawnej intelektualnie;
 • wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym;
 • dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

Jaki jest cel SUO?

Celem specjalistycznych usług opiekuńczych jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez:

 • zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy osobom samotnym z zaburzeniami psychicznymi, w przypadkach gdy są jej pozbawione, oraz osobom, które wymagają takiej pomocy, a rodzina nie może jej zapewnić;
 • pomoc dostosowaną do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi oraz celów postawionych w planach postępowania terapeutyczno-wspierającego, świadczoną przez osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem;
 • możliwie jak najwyższą partycypację osoby objętej usługami w wykonywaniu poszczególnych czynności (charakter wspierająco - aktywizujący usługi, a nie wyręczający) oraz ścisłą współpracę w realizacji usług z najbliższym otoczeniem tej osoby, zgodnie z zasadą pomocniczości.

Kto świadczy SUO?

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Zapoznaj się z zasadami ponoszenia odpłatności za usługi określonymi w :

http://bip.brwinow.pl/zalacznik/3023

Usługi przyznawane są przez Ośrodek na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej, która określa:

 • imię i nazwisko osoby zakwalifikowanej do świadczenia usług;
 • rodzaj usługi;
 • zakres usług;
 • wymiar dzienny świadczonych usług;
 • okres przez który usługi mają być świadczone;
 • miejsce realizacji;
 • procentową odpłatność ponoszoną przez świadczeniobiorcę usług;

Przy ubieganiu się o pomoc usługową wymagane jest zaświadczenie lekarskie, uzasadniające korzystanie z tej formy pomocy.

Usługi są świadczeniem za które Ośrodek może pobierać opłaty w zależności od sytuacji materialnej świadczeniobiorcy. Wysokość odpłatności ustala się na podstawie ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej (776 zł netto) i osoby w rodzinie (600 zł netto). Odpłatność ustalana jest w sytuacji przekroczenia 150 % kryterium dochodowego i jest ona wyrażona w procentach od ceny za 1 godzinę usługi.

Wniosek o przyznanie pomocy można składać:

 • osobiście w siedzibie ŚOPS w Punkcie Obsługi Interesanta, ul. Kościuszki 4a, pon.  8:00-18:00, wt.-czw. 8:00-16:00, pt. 8:00-14:00
 • telefonicznie (wówczas pracownik przyjmujący zgłoszenie wypełnia Formularz telefonicznego zgłoszenia wniosku o pomoc)
 • drogą elektroniczną na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • za pośrednictwem E-PUAP (uwaga! Podpisany elektronicznie powinien być wniosek, nie pismo przewodnie)
 • za pośrednictwem poczty, bez konieczności wizyty w ŚOPS, na adres:

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 4a
05-840 Brwinów

Podstawą udzielenia pomocy jest  środowiskowy wywiad rodzinny sporządzony w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się.

Ważne! Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

Ponadto Ośrodek ustala, w drodze wywiadu środowiskowego, sytuację osób zobowiązanych do alimentacji, na rzecz osób ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej (odrębnie mieszającego małżonka, rodziców, dziadków, dorosłych dzieci lub wnuków) oraz możliwości świadczenia przez te osoby pomocy. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie w oparciu o informacje ustalone w wywiadzie oraz dokumenty i oświadczenia niezbędne do rozpatrzenia wniosku, określające sytuację: rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową, majątkową, zawodową.

 

PLIKI DO POBRANIA

Zaświadczenie lekarskie do usług opiekuńczych (pdf)


Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy, że strony w domenie sops.brwinow.pl wykorzystują pliki "cookies"

Ta strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. <<Czytaj więcej>>