RODO

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym dołożyliśmy starań, aby nasza Polityka Prywatności była zgodna z tym rozporządzeniem.

POMOC W FORMIE DODATKU OSŁONOWEGO

Wielkość czcionki

POMOC W FORMIE DODATKU OSŁONOWEGO

4 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy jest elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zadanie będzie realizowane przez gminy, po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

W gminie Brwinów instytucją wyznaczoną do prowadzenia postępowań w sprawach o dodatek osłonowy jest Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkaniec gminy Brwinów składa w formie papierowej w lokalu ŚOPS przy ul. Kościuszki 4a w Brwinowie. Wniosek można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym przez profil zaufany.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku będzie przesłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazania poczty elektronicznej, wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.

Wzór wniosku do pobrania

Instrukcja jak wypełnić wniosek

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

ŚOPS będzie przyjmował wnioski o dodatek osłonowy od 10 stycznia 2022 r. Osoby, które złożą wniosek przed 31 stycznia 2022 r. otrzymają wsparcie w 2 równych ratach, w terminie do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nie tracą prawa do dodatku i nadal mogą ubiegać się o dodatek. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata całego dodatku osłonowego zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK OSŁONOWY?

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

ILE WYNOSI DODATEK OSŁONOWY?

 1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 3. 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

PODWYŻSZONY DODATEK OSŁONOWY

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek - takie źródło ogrzewania musi być zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

 1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

JAK MOGĘ ZGŁOSIĆ ŹRÓDŁO OGRZEWANIA

DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW?

Deklaracje wpisania źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków mogą zostać złożone w dwóch formach:

w formie elektronicznej – za pośrednictwem strony zone.gunb.gov.pl, gdzie można wypełnić formularz po zalogowaniu za pomocą profilu zaufanego, elektronicznego dowodu osobistego lub bankowości elektronicznej („moje ID”).– w formie papierowej

za pośrednictwem urzędu gminy (właściwego ze względu na lokalizację budynku). Formularz można pobrać do wydrukowania ze strony internetowej lub otrzymać w formie papierowej w urzędzie. Właściciele i zarządcy budynków z terenu gminy Brwinów powinni złożyć formularz osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów

Właściciele budynków mają rok na złożenie deklaracji dotyczących już istniejących źródeł ciepła. Brak złożenia deklaracji do 1 lipca 2022 r.  będzie stanowił wykroczenie zagrożone karą grzywny. W przypadku nowych źródeł ogrzewania zainstalowanych i uruchomionych po 1 lipca br. zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni.

Informator – do pobrania

Formularze ze strony zone.gunb.gov.pl – do pobrania

OCHRONA ODBIORCY WRAŻLIWEGO

Ustawa o dodatku osłonowym wprowadza także zmiany w prawie energetycznym chroniącym tzw. odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej, czyli osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

 • wprowadza zakaz wstrzymania dostaw do odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, w przypadku, gdy posiada on zaległości w płatnościach za energię elektryczną w tzw. miesiącach zimowych,
 • możliwość zwrócenia się przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej oraz odbiorcę wrażliwego paliw gazowych z wnioskiem odpowiednio do sprzedawcy energii elektrycznej albo sprzedawcy gazu o zastosowanie programu wsparcia wobec zaległych i bieżących należności za energię elektryczną albo paliwa gazowe lub świadczone usługi,
 • ochronę przed wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej dla osób objętych opieką długoterminową w warunkach domowych, w związku z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających wentylacji mechanicznej.


Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy, że strony w domenie sops.brwinow.pl wykorzystują pliki "cookies"

Ta strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. <<Czytaj więcej>>