RODO

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym dołożyliśmy starań, aby nasza Polityka Prywatności była zgodna z tym rozporządzeniem.

Stypendium szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brwinów – podstawowe informacje.

Zasady korzystania z pomocy określa uchwała Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwały  Nr  XLIV.386.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. Pełny tekst Uchwały jest dostępny na stronie https://bip.brwinow.pl/index.php/uchwaly-2017-1 .

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia oraz wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne - WNIOSEK

2) zasiłek szkolny - WNIOSEK

 

Stypendium szkolne może być przyznawane uprawnionym w okresie pobierania nauki, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy występuje:

 1. bezrobocie;
 2. niepełnosprawność;
 3. ciężka lub długotrwała choroba;
 4. wielodzietność;
 5. brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych;
 6. alkoholizm;
 7. narkomania;
 8. niepełność rodziny;
 9. sytuacja o charakterze zdarzenia losowego.

 

Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 528 zł.

Wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia oraz od posiadanych przez Gminę Brwinów w budżecie środków finansowych na ten cel.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Stypendium może być realizowane w innych okresach niż miesięcznie lub jednorazowo.

Termin wypłaty stypendium określa się w decyzji o jego przyznaniu.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana w następujących formach:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w:

a) wyrównawczych zajęć edukacyjnych, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków, zajęć logopedycznych i innych wynikających z potrzeby wyrównania braków edukacyjnych bądź z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno –pedagogicznej,

b) innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wyjazdy do kina, teatru, basen, wycieczki szkolne, zielone szkoły;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności: nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych i innych;

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, edukacyjnych programów multimedialnych, sprzętu komputerowego itp.,

b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych,

c) stroju gimnastycznego, odzieży i obuwia sportowego i innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę,

d) innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania a w szczególności:

a) zakwaterowania w bursie, internacie,

b) dojazdu do szkół środkami komunikacji publicznej;

5) świadczenia pieniężnego.

 

Dyrektor przyznaje lub odmawia przyznania stypendium szkolnego w drodze decyzji administracyjnej. Stypendium może zostać decyzją administracyjną wstrzymane lub przypisane do zwrotu w przypadku stwierdzenia w przedłożonym wniosku nieprawdziwych danych, ustania przyczyn uzasadniających przyznanie stypendium lub w przypadku zaprzestania przez ucznia pobierania nauki. Wnioskodawcy mają obowiązek niezwłocznie powiadomić Dyrektora o zmianie lub ustaniu przyczyn uzasadniających przyznanie stypendium, w tym także o fakcie zaprzestania pobierania nauki przez ucznia.

Nienależnie pobrane stypendium podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, według wzoru określonego w Zarządzeniu Dyrektora należy składać do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych -do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy:

 1. został złożony po terminie, o czym decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu;
 2. nie zawiera kompletu dokumentów i pomimo wezwania do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od otrzymania wezwania nie uzupełniono braków;
 3. wniosek lub załączniki są nieprawidłowo wypełnione, jeśli pomimo wezwania w terminie 7 dni nie poprawiono błędów.

 

Stypendium szkolne przekazywane jest w następujący sposób:

1) w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub rachunków;

2) w formie pomocy rzeczowej - opłacane bezpośrednio przez  Ośrodek;

3) w formie pieniężnej poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę lub wypłatę gotówkową w kasie Ośrodka, po przedstawieniu odpowiednich rachunków lub faktur VAT potwierdzających poniesione wydatki.

Stypendium szkolne wypłacane  jest w terminach :

1) do dnia 31 grudnia – za okres od września do grudnia danego roku;

2) do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku.

Rozliczenie należy złożyć w terminach:

1) do dnia 20 grudnia za okres do grudnia danego roku;

2) do 20 czerwca  za okres  do czerwca danego roku.

Przyznanie pomocy nastąpi po otrzymaniu decyzji przyznającej dotację celową z budżetu państwa, przekazanie pomocy zostanie uruchomione po otrzymaniu przez Gminę Brwinów środków z dotacji.

Zasiłek szkolny przyznawany jest, na wniosek osób uprawnionych do przedkładania wniosków o stypendium szkolne, a także z urzędu, w sytuacji przejściowego znalezienia się ucznia i jego rodziny w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

Zasiłek szkolny przyznaje się w przypadku zaistnienia w rodzinie zdarzenia losowego, w szczególności:

 1. pożaru;
 2. wypadku;
 3. nagłej, długotrwałej choroby w rodzinie (szczególnie choroby ucznia);
 4. śmierci członka rodziny lub opiekunów ucznia;
 5. innych, uzasadnionych okoliczności, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniających naukę ucznia.

 

Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną winno być udokumentowane.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność zasiłku rodzinnego.

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.


Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy, że strony w domenie sops.brwinow.pl wykorzystują pliki "cookies"

Ta strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. <<Czytaj więcej>>