RODO

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym dołożyliśmy starań, aby nasza Polityka Prywatności była zgodna z tym rozporządzeniem.

Jak otrzymać pomoc

Aby uzyskać świadczenie z pomocy społecznej wnioskodawca (osoba potrzebująca udzielenia pomocy lub osoba działająca w jej imieniu) powinien zgłosić wniosek o udzielenie pomocy.

Wniosek o udzielenie pomocy może być zgłoszony w formie:

- pisemnej, złożonej w ośrodku lub przesłanej pocztą (podanie bez adresu osoby zgłaszającej się o pomoc pozostawia się bez rozpatrzenia z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia wywiadu),

- telefonicznej,

- ustnej w formie protokołu złożonej bezpośrednio do właściwego pracownika socjalnego

W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny jest zobowiązany do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest jednoznaczny z rezygnacją z pomocy.

Celem wywiadu jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty, na podstawie których pracownik socjalny będzie mógł ustalić dane personalne, stan rodziny, stan zdrowia oraz sytuację bytową i finansową.

Osoby ubiegające się o pomoc są zobowiązane między innymi do przedstawienia:

· dowodu tożsamości,

· zaświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Kwotę wynagrodzenia pomniejsza się o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

· dowód zapłaty alimentów świadczonych na rzecz innych osób,

· decyzji w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, itp,

· orzeczenia komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia, orzeczenia lekarza orzecznika ,orzeczenia komisji lekarskich,

· orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

· zaświadczenia z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych,

· zaświadczenie ze szkoły, jeżeli dzieci uczą się w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej,

· decyzji z urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną,

· oświadczenie ostanie majątkowym,

· dokumentów potwierdzających wydatki (np. rachunki za energię, gaz, itp.),

W każdym indywidualnym przypadku pracownik socjalny może prosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Udzielając pomocy ośrodek bierze pod uwagę sytuację wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Pomoc może być przyznana w formie wypłaty gotówkowej, talonu na żywność lub opał, opłaty rachunków w formie przelewu, opłacenia kosztu posiłków, usług opiekuńczych, skierowania do domu pomocy społecznej.

Pomoc przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem ośrodka.

Nie wymaga decyzji otrzymanie odzieży z magazynu prowadzonego przez Ośrodek, poradnictwo, praca socjalna.


Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy, że strony w domenie sops.brwinow.pl wykorzystują pliki "cookies"

Ta strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. <<Czytaj więcej>>