RODO

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym dołożyliśmy starań, aby nasza Polityka Prywatności była zgodna z tym rozporządzeniem.

Sprawozdanie 2007

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie w roku 2007.


W roku 2007 Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do opracowania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brwinów na lata 2008-2013. Dokument ten był opracowywany przy współpracy Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV w Częstochowie. Ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzorców interwencji społecznych, podejmowanych w celu zmiany tych zjawisk, które oceniane są negatywnie. Obowiązek opracowania Strategii.. wynika wprost z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Równolegle ze Strategią.. powstawał System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Brwinów na lata 2008-2013, zgodny z art.17 ust.1 pkt. 17 w/w ustawy. Celem Systemu.. jest wzmocnienie pozycji dziecka i rodziny na terenie gminy poprzez prowadzenie działalności na ich rzecz, skoncentrowanej na ochronie ich praw, wyrównywaniu szans życiowych poprzez ułatwianiu dostępu do oświaty, systemu ochrony zdrowia, wypoczynku oraz ochrony w obliczu różnych zagrożeń życiowych.

Zarówno Strategia.., jak i System.. oparły się na szczegółowych badaniach (dane statystyczne, ankiety), opracowaniach i informacjach dostarczonych przez instytucje i organizacje działające na rzecz gminy Brwinów. Oba dokumenty stanowią podstawę do podjęcia działań na rzecz środowiska lokalnego z terenu naszej gminy – oczywiście po zatwierdzeniu przez Radę Gminy, co ma nastąpić w 2008 r.W 2007 r. ŚOPS prowadził działalność statutowa, rozszerzoną o organizację imprez o różnym charakterze skierowanych dla poszczególnych grup osób, będących pod opieką Ośrodka. Ta forma działalności ma na celu zintegrowanie grup społecznych, uwrażliwienie osób korzystających z pomocy na trudną sytuację innych ludzi, stopniowe odchodzenie od instytucjonalnego charakteru ŚOPS na rzecz pracy ze środowiskiem lokalnym.

Ideą pomocy społecznej jest stworzenie takich warunków jednostkom i grupom społecznym, aby te mogły same znaleźć rozwiązanie swoich problemów. Nie jest możliwe rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej osoby bez jej aktywnego współuczestnictwa. Dlatego też niezmiernie ważna jest zmiana w świadomości społeczności lokalnej „opieki społecznej” traktującej swoich podopiecznych w sposób przedmiotowy, na „pomoc społeczną”, wspomagającą swoich klientów w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej w oparciu o własne zasoby, możliwości i uprawnienia.

W roku 2007 ŚOPS był współorganizatorem wielu imprez, których uczestnikami byli mieszkańcy naszej gminy, będący w najtrudniejszej sytuacji życiowej:

 • Spotkanie Karnawałowe zorganizowane w dniu 2 lutego dla osób samotnych, podopiecznych ŚOPS. W spotkaniu wzięło udział 80 osób, które otrzymały paczki żywnościowe. Spotkanie uświetniły występy artystyczne członków Brwinowskiego Towarzystwa Trzeźwościowego „Szansa”

 • Spotkanie połączone z koncertem w marcu zorganizowane wspólnie z Chrześcijańską Służbą Charytatywną z Podkowy Leśnej. Uczestniczyło w nim 55 osób, najuboższych podopiecznych ŚOPS, którzy otrzymali paczki świąteczne

 • Dzień Chorych i Starszych organizowany był wspólnie z Parafią Św. Floriana w Brwinowie w dniu 3 maja 2007 r. dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych. Po uroczystej mszy świętej połączonej z sakramentem namaszczenia chorych odbyła się agapa w „Organistówce”

 • Dzień Dziecka – w czerwca zorganizowany był wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice dla 80 dzieci (w tym 50 dzieci z naszej gminy). Impreza odbyła się w Osadzie Wikingów w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim. Dzieci wysłuchały opowieści o Wikingach, brały udział w grach zespołowych, konkursach, piekły kiełbaski na ognisku. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał paczkę ze słodyczami i zabawkami.

 • Pożegnanie Lata – 6 października – impreza zorganizowana wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Brwinowa w Zagrodzie. Dla dzieci wystąpił klaun Maciej i zespół wokalny z Brwinowskiego Ośrodka Kultury „Carabobo”. Dzieci dostały słodycze i upiekły kiełbaski nad ogniskiem.

 • Dzień Seniora – w październiku – uroczysta impreza dla osób starszych, na której miał miejsce występ artystów z Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” i grupy teatralnej „Miraże” z brwinowskiego LO. Przy słodkim poczęstunku uczestnicy obejrzeli filmy p.Adama Gzyry o honorowym obywatelu naszej gminy – p.Adamie Krukowskim i zespole „Mazowsze”.

 • Zabawa Mikołajkowa – 3 grudnia – w imprezie brało udział 85 dzieci z rodzin najuboższych. Dla dzieci występował Zespół Taneczny „Flex” z Ośrodka Kultury z Grodziska Maz., Teatrzyk „Pomimo” z Brwinowa i iluzjonista p.Sławomir Kowalski. Na spotkaniu był obecny również Święty Mikołaj, który rozdał dzieciom paczki świąteczne ufundowane przez firmę „Agroman”.Należy podkreślić, że żadna z tych imprez nie mogłaby się odbyć bez współpracy i zaangażowania wielu osób z naszej gminy. Partnerami ŚOPS i sponsorami imprez były różne stowarzyszenia, instytucje i osoby prywatne: BST „SZANSA”, Parafia Św. Floriana, firma „Agroman”, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Chrześcijańska Służba Charytatywna, GOPS w Michałowicach, „Decor-,bis” z Żółwina, bar „Casablanca”, p.Grażyna Jarzyna, p.Elżbieta Antoniak, p.Wanda Chrzanowska, pp.Nowakowscy, hurtownia Magmar, firmy „Wedel”, „L’Oreal”, „Carletti” i wielu innych mieszkańców i przedsiębiorców z terenu naszej gminy którzy sponsorowali poczęstunek, paczki, upominki dla uczestników.

Dlaczego te wspólne imprezy są tak ważne? Trzeźwiejące osoby uzależnione pomagały zorganizować spotkanie dla starszych i dla dzieci. Niepełnosprawni występowali dla seniorów. Wszyscy mieli poczucie, że współpracując z innymi można o wiele więcej osiągnąć niż działając samodzielnie.


Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w liczbachŚrodowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie obsługuje teren miasta i gminy Brwinów zamieszkały w 2007 roku przez 20.823 mieszkańców. Teren miasta i gminy Brwinów obsługiwany jest przez 8 pracowników socjalnych, zatrudnionych w 8 rejonach opiekuńczych. W 2007 roku ŚOPS udzielił pomocy 1377 rodzinom, w których liczba osób wynosi 3167. Stanowi to 15 % ludności naszej gminy.

W roku 2007 Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął:

 • 2146 zgłoszeń w sprawie udzielenia pomocy, rozeznania sytuacji rodzin, uzyskania informacji do przekazania innym instytucjom współpracujących z Ośrodkiem (2526 zgłoszeń w 2006 r., 2344 w 2005 r.),

 • 878 wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych (927 w 2006 r.),

 • 215 wniosków o wypłatę „becikowego”

 • 97 wniosków o zaliczkę alimentacyjną (97 w 2006 r., 103 w 2005 r.),

 • 110 wniosków w sprawie dodatków mieszkaniowych (139 w 2006 r., 152 w 2005 r.).

W 2007 r. Ośrodek wydał 3878 decyzji (w 2006 r. - 4287, w 2005r. – 3569), od których odwołano się w 39 przypadkach, przy czym 32 odwołania złożył 1 klient.

 

Świadczenia udzielane przez ŚOPS na podstawie

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.Pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej była udzielana z powodu:

 1. ubóstwa;

 2. sieroctwa;

 3. bezdomności;

 4. bezrobocia;

 5. niepełnosprawności;

 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;

 7. przemocy w rodzinie;

 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;

 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze;

 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 13. alkoholizmu lub narkomanii;

 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.Pojęcie poziomu dochodu, poniżej którego rodzina znajduje się w niedostatku, odzwierciedla kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium to oblicza się na podstawie struktury rodziny. Na dzień 31 grudnia 2007 roku kryterium dochodowe dla osoby samotnej wynosiło 477 zł., natomiast w rodzinie 351 zł. na osobę.Środki na zadania pomocy społecznej świadczoną przez ŚOPS pochodzą z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone gminie) i budżetu gminy (zadania własne gminy). Wydatki na dodatki mieszkaniowe realizowane były wyłącznie ze środków gminy, natomiast świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna finansowane są całkowicie z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.I. Realizacja zadań zleconych gminie w 2007 r.W roku 2007 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Art. 18 ustawy do zadań zleconych zalicza przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przyznawanie pomocy w związku z klęską ekologiczną lub żywiołową.

Zasiłek stały wypłacany jest osobom w wieku poprodukcyjnym lub niepełnosprawnym, spełniającym kryterium dochodowe, które nie mają uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Od zasiłku stałego odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. W roku 2007 z tej formy pomocy skorzystało 106 osób na łączną kwotę 390.663 zł.

Zadaniem obowiązkowym, zleconym gminie jest również udzielenie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem usług jest usprawnienie osoby chorej tak, aby samodzielnie mogła funkcjonować w społeczeństwie. Realizacja usług polega na zorganizowaniu pracy z odpowiednim do schorzenia specjalistą (pielęgniarka psychiatryczna, pedagog specjalny, psycholog, terapeuta zajęciowy), na podstawie indywidualnego programu terapeutycznego. W roku 2007 Ośrodek objął usługami 6 osób - 3 dzieci z rozpoznanym autyzmem i 3 osoby ze schizofrenią. Koszt usług wyniósł 34.070 zł.

Koszt 783 składek zdrowotnych w 2007 r. wyniósł 24.618 zł. Świadczenie to pozwoliło na ubezpieczenie 79 osób, pobierających zasiłek stały.II. Realizacja zadań własnych gminy w 2007 r.W 2007 roku z pomocy ze środków własnych gminy skorzystało 622 rodzin. W ramach zadań własnych świadczone były następujące formy pomocy:

 1. zasiłki okresowe - przyznawane ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną bezrobociem, chorobą lub niepełnosprawnością. Zasiłek ten jest zadaniem obowiązkowym gminy. W roku 2007 zasiłki były wypłacane z dotacji celowej na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zasiłki okresowe otrzymało 110 osób na łączną kwotę 91.730 zł

 2. zasiłki celowe - przyznawane na zaspokojenie istotnych potrzeb życiowych osób i rodzin, takich jak: żywność, opał, wydatki mieszkaniowe, leki. Z zasiłków celowych skorzystało 393 osoby lub rodziny, otrzymując w sumie 366.258 zł. Część zasiłków celowych przyznawana jest w formie niepieniężnej (przelewy, talony), aby zabezpieczyć prawidłowe wykorzystanie świadczenia.

 3. usługi opiekuńcze - świadczone przez opiekunki domowe zatrudniane przez ŚOPS na umowę o pracę i umowę zlecenie. Pod opieką Ośrodka w 2007 r. znajdowało się 89 osób, a roczny koszt usług wyniósł 398.500 zł. Z tej formy pomocy korzystają osoby samotne, chore i niedołężne. Opiekunki świadczą pomoc w następującym zakresie: przygotowywanie posiłków, karmienie chorych, zakupy, pranie, sprzątanie, załatwianie spraw urzędowych, mycie chorych, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc w załatwianiu czynności fizjologicznych, pielęgnacja odleżyn i odparzeń.

 4. zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (np. pożar) - zostały przyznane 16 osobom na łączną kwotę 64.250 zł., głównie poszkodowanym w pożarze kamienicy przy ul. Rynek 1 w Brwinowie.

 5. sprawienie pogrzebu - na koszt gminy zostały pochowane 2 osoby za kwotę 2.929 zł.

 6. schronienie i ubranie - osoby bezdomne wymagające schronienia kierowane były do noclegowni warszawskich. Natomiast osoby, którym potrzebna była odzież, pościel, elementy wyposażenia mieszkania korzystały z zasobów magazynu, prowadzonego przez ŚOPS.

 7. domy pomocy społecznej – w 2007 r. ŚOPS wydał 123.059 zł pokrywając koszt pobytu 8 osób w placówkach opieki całodobowej.

 8. pomoc w ramach rządowego Programu „Dożywianie” wyniosła łącznie 170.464 zł. (w tym 89.800 zł dotacji przekazanej przez MUW) i przyznawana była w następujących formach:

 • dożywianie dzieci - w 2007 r. na koszt gminy opłacane były obiady w szkołach dla 178 dzieci na łączną kwotę 64.349 zł. Za tę kwotę zakupiono 15.393 obiadów.

 • zapewnienie posiłku - od roku 2003 w siedzibie Ośrodka wydawane są zupy dla osób najuboższych na mocy zawartego porozumienia z Chrześcijańską Służbą Charytatywną z Podkowy Leśnej. Zupy przygotowywane są w siedzibie fundacji, a przywożone do Ośrodka w termoszczelnych kotłach. Chrześcijańska Służba Charytatywna przekazuje Ośrodkowi 50 % porcji zupy nieodpłatnie, za pozostałe posiłki Ośrodek pokrywa koszt w cenie 1,60 zł za porcję. Ogółem w 2007 roku Ośrodek żywił 32 osoby, ponosząc koszt 9.561 zł.

 • świadczenia pieniężne na zakup żywności i świadczenia w naturze (talony do sklepu spożywczego). Świadczenia pieniężne wyniosły łącznie 89.894 zł i otrzymało je 165 osób i rodzin, a świadczenia w naturze wyniosły w 2007 r. 3.720 zł i skorzystało z nich 12 osób.Pomoc niematerialna i świadczenia w naturze 1. Kolonie. W 2007 r. ŚOPS zorganizował pomoc wakacyjną dla 22 dzieci z rodzin najuboższych i zaniedbanych. Dzieci wyjechały na kolonie letnie do Św. Lipki. Łączny koszt wyjazdu wyniósł 16.000 zł. Kwotę tę w całości pokrył Urząd Gminy Brwinów.

 2. Punkt Pomocy dla Bezrobotnych - Działalność Punktu polega wspieraniu i mobilizowaniu osób pozostających bez pracy do zwiększenia aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia. W ramach aktywizacji bezrobotnych w 2007 r. zostały uruchomione prace społecznie użyteczne. Jest to forma zatrudnienia osób korzystających z pomocy społecznej, długotrwale bezrobotnych, nie więcej niż 10 h tygodniowo. Prace społecznie użyteczne w 60 % finansuje Powiatowy Urząd Pracy. Zatrudniając 6 osób gmina poniosła jedynie koszt 4.877 zł.

 3. Grupy wsparcia – ośrodek zainicjował w 2007 r. powstanie dwóch grup wsparcia. Pierwsza zawiązana przez niepracujące, młode kobiety w wieku 18-30 lat. Druga dla niepracujących kobiet w wieku 45-60 lat. Inicjatywa ta pozwoliła na poznanie nowych form samopomocy, otworzyła dla podopiecznych nowe możliwości w zakresie samorealizacji.

 4. Poradnictwo prawne - ŚOPS zatrudnia radcę prawnego, który udziela porad w trudnych sytuacjach życiowych osobom będącym pod opieką Ośrodka. Porady dotyczą przede wszystkim spraw alimentacyjnych, rozwodowych, o ustalenie ojcostwa oraz porad z zakresu prawa pracy. W 2007 r. z porad prawnika skorzystało 65 osób, będących pod opieką ŚOPS.

 5. Wydawanie odzieży - Ośrodek prowadzi magazyn odzieżowy dla osób potrzebujących z terenu miasta i gminy Brwinów. Znajdujące się w nim rzeczy zostały ofiarowane przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i sponsorów. W 2007 roku odzież, pościel i inne artykuły gospodarstwa domowego otrzymało z magazynu 126 osób.

 6. Współpraca ze organizacjami pozarządowymi. ŚOPS jest instytucją otwartą na daleko idącą współpracę sektorem pozarządowym. Organizacje pozarządowe są bardzo poważnym i docenianym partnerem w pracy Ośrodka. Nasi najważniejsi partnerzy i podejmowane inicjatywy to:

 • Chrześcijańska Służba Charytatywna z Podkowy Leśnej – wspólne dożywianie osób potrzebujących;

 • Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Szansa” – pomagające w podtrzymywaniu procesu trzeźwienia naszych podopiecznych i poważny partner w organizowaniu imprez okolicznościowych;

 • Towarzystwo Charytatywne Św. Florian – partner w organizowaniu Dnia Chorego, organizacja pomagająca osobom starszym i chorym, ubogim;

 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, prowadzącym Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Górce” w Brwinowie – wspólne podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

 • Wspólnota „Chleb Życia”, prowadząca Dom Samotnej Matki w Brwinowie – wspólne działania na rzecz poprawy sytuacji kobiet, które były zmuszone do ucieczki z miejsca zamieszkania, wymiana pomocy rzeczowej

 1. Współpraca z Kościołem. Dzięki życzliwości Ks. Proboszcza brwinowskiej Parafii pw. Św. Floriana, ŚOPS nieodpłatnie korzysta z sal parafialnych w „Organistówce”. Współpraca zaowocowała także organizacją Dnia Chorego.

 2. Sponsorzy. Dzięki nim podopieczni Ośrodka mogli liczyć na pomoc w formie różnych artykułów pierwszej potrzeby: żywność, środki czystości, kosmetyki, zioła. Ponadto sponsorzy zapewnili poczęstunek na imprezach organizowanych przez Ośrodek. Nasi najważniejsi sponsorzy to: Agro-Man, Decor-Bis, Kosmepol - L’oreal, „Herbapol”, Cadbury Wedel, piekarnie pp.Antoniaków, pp. Roguskich, p.Witaszczyka, cukiernia „Jarzyna s.c.”, przedsiębiorcy i mieszkańcy naszej gminy.

 3. Paczki żywnościowe W 2007 r. ŚOPS we współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej przygotował 166 paczek z produktami żywnościowymi dla osób najuboższych.

 4. Wolontariat. ŚOPS kolejny rok realizował program pomocy wolontarystycznej na rzecz podopiecznych tut. Ośrodka. Pomoc świadczona jest przez wolontariuszy bezpłatnie i bezinteresownie. W 2007 r. 9 wolontariuszy pomagało przy organizowaniu imprez i spotkań dla podopiecznych, jedna z wolontariuszek prowadzi w sposób ciągły zajęcia terapeutyczne dla niepełnosprawnego dziecka.

Dodatki mieszkaniowe przyznawane przez ŚOPS na podstawie ustawy

z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowychWypłata dodatków mieszkaniowych jest obowiązkowym zadaniem gminy, realizowanym przez ŚOPS. Dodatek mieszkaniowy ma na celu zmniejszenie wysokich kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania ponoszonych przez osoby o najniższych dochodach. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na pisemny wniosek wnioskodawcy na okres 6 miesięcy. Część dodatku przekazywana jest bezpośrednio na konto zarządcy budynku.

W 2007 r. ŚOPS wypłacił 650 dodatków dla 76 rodzin na łączną kwotę 89.358,70 zł. Kwota ta pochodzi całkowicie z budżetu gminy.Świadczenia rodzinne realizowane przez ŚOPS na podstawie ustawy

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnychOd 1 maja 2004 r. ŚOPS realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych. Jest zadanie obowiązkowe, zlecone gminie, finansowane w całości przez MUW. Świadczenia rodzinne są podstawowym wsparciem rodzin o najniższych dochodach. Podzielić je można na trzy formy pomocy: zasiłek rodzinny i dodatki do niego, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Od roku 2005 po zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych większą pomoc zyskały rodziny wielodzietne, znaczną część dodatków dla samotnych rodziców zastąpiła zaliczka alimentacyjna, a przyznanie zasiłku rodzinnego dla dzieci wychowywanych przez samotnego rodzica uzależniono od wystąpienia o alimenty od drugiego z rodziców.

Świadczenia rodzinne zwiększyły znacząco zakres zadań Ośrodka, powodując napływ nowych klientów.

Świadczenia rodzinne otrzymało w 2006 r. 906 rodzin na łączną kwotę 2.506.866 zł.


Zaliczka alimentacyjna realizowana przez ŚOPS na podstawie ustawy

z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i o zaliczce alimentacyjnejZaliczkę alimentacyjną otrzymało 100 rodzin na łączną kwotę 344.818 zł. (w roku 2006 r. 92 rodziny w łącznej kwocie 380.858 zł.). Jednakże realizacja założeń ustawowych to nie tylko wypłata należnych świadczeń. Ośrodek jest zobowiązany do stałej współpracy z komornikami w celu skutecznej egzekucji zobowiązań alimentacyjnych od dłużników. Oprócz rozeznania sytuacji materialnej dłużników, Ośrodek jest zobowiązany do podejmowania działań aktywizujących dłużników do podjęcia zatrudnienia oraz do informowania Prokuratury o przypadkach uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. Jest to praca żmudna i czasochłonna, ze względu na niechęć dłużników do podejmowania współpracy i trudne ustalenie ich miejsca pobytu i sytuacji materialnej.Wydatki na działalność Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w BrwinowieWydatki ponoszone przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z kwalifikacja budżetową księgowane są w dziale 852 – opieka społeczna. Dział ten dzieli się na następujące rozdziały:

85212 - świadczenia rodzinne

85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

85214 – zasiłki i pomoc w naturze

85215 – dodatki mieszkaniowe

85219 – ośrodki pomocy społecznej

85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne

85395 – dotacje celowe do zadań własnych.Wydatki na poszczególnych rozdziałach podzielone są zgodnie z zadaniami, jakie wykonuje Ośrodek na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. W rozdziałach (z wyjątkiem rozdziału 85219) zawarta została kwota pomocy, która w różnych formach została przekazana osobom potrzebującym z terenu gminy Brwinów. Natomiast rozdział 85219 dotyczy płac pracowników i utrzymania placówki. Jednakże w rozdziale tym również zaksięgowana jest jedna z obligatoryjnych form pomocy realizowana przez Ośrodek. Są to usługi opiekuńcze, realizowane przez Dział Usług Opiekuńczych. Opiekunki domowe sprawujące bezpośrednią opiekę nad chorymi w domu, zatrudnione są w Ośrodku na podstawie umów o pracę i płace ich są księgowane w rozdziale 85219, który zawiera wynagrodzenia wszystkich pracowników Ośrodka. Natomiast w rozdziale 85228 wymienione są wydatki na realizację usług opiekuńczych w formie umowy zlecenia. Umowy te zawierane są w przypadku, gdy zbyt duża ilość zgłoszeń wymaga zrealizowania większej ilości liczby godzin niż na to pozwala wymiar czasu pracy pracowników pełnoetatowych, a zwiększone zapotrzebowanie na usługi nie ma charakteru stałego, który wymagałby podpisania nowej umowy o pracę. W rozdziale 85228 księguje się również wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych (zadanie zlecone, finansowane z dotacji MUW).W roku 2007 budżet Ośrodka zamknął się w kwocie 5.575.736 zł., z czego na pomoc dla podopiecznych zostały przeznaczone następujące kwoty:ROZDZIAŁ

KWOTA

85212 (św. rodzinne i zaliczka aliment.)

2.976.992 zł

85213 (składki)

31.000 zł

85214 (zasiłki)

1.009.822 zł

85215 (dodatki mieszkaniowe)

89.842 zł

85219 (usługi opiekuńcze)

348.433 zł

85228 (usługi opiekuńcze-zlec.)

84.137 zł

85295 (dotacja do dożywiania i prace społ. użyteczne)

94.677 zł

RAZEM

4.634.903 złKwota 4.634.903 zł stanowi 83 % ogólnych wydatków Ośrodka.Analizując podział wydatków w ŚOPS należy uwzględnić wysokość dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na zadania zlecone gminie oraz dofinansowanie do zadań własnych gminy.

Dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiły w 2007 r. 70% budżetu ŚOPS.
Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy, że strony w domenie sops.brwinow.pl wykorzystują pliki "cookies"

Ta strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. <<Czytaj więcej>>