RODO

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym dołożyliśmy starań, aby nasza Polityka Prywatności była zgodna z tym rozporządzeniem.

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej

Jak uzyskać skierowanie do domu pomocy społecznej (DPS).

Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej  prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Osobę o której mowa wyżej, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Zadaniem Ośrodka jest skompletowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej dotyczącej skierowania i ustalenia opłaty za pobyt.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. Nr  217, poz. 1837 ) do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:
1.    pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do Ośrodka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
2.    w przypadku osób ubezwłasnowolnionych niezbędna jest zgoda Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich właściwego dla opiekuna prawnego na umieszczenie w dps,
3.    rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego, ze szczególnym stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 
Do wniosku należy załączyć także:

4.    decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość świadczenia i ostatni odcinek wypłaconego świadczenia lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie odpłatności za pobyt w domu i na jej potrącanie  przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia lub przez Ośrodek
5.    oświadczenie o wysokości dochodu małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do  ponoszenia opłaty,
6.    oświadczenie o stanie majątkowym,
7.    oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
8.    zaświadczenie lekarskiego o stanie zdrowia (wg wzoru opracowanego przez ośrodek) lub karty informacyjnej ze szpitala, lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
9.    zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
10.    orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności lub niezdolności do pracy jeżeli takie osoba ubiegająca się posiada,
11.    kserokopię dowodu osobistego.
Ośrodek  może zażądać innych dokumentów mających wpływ na rozpatrzenie sprawy.
 
Na podstawie art. 59. ustawy o pomocy społecznej decyzję o skierowaniu do dps i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w dps wydaje organ gminy. Natomiast decyzję o umieszczeniu w dps wydaje organ gminy prowadzącej dps lub starosta powiatu prowadzącego dps. W razie niemożności umieszczenia w dps z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania.
 
Pobyt w dps jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
 
Art. 61. ustawy o pomocy społecznej określa, że obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w dps są w kolejności:
    1)    mieszkaniec domu
    2)    małżonek, zstępni przed wstępnymi,
    3)    gmina, z której osoba została skierowana do dps
- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
    Mieszkaniec domu ponosi odpłatność nie większą niż 70 % swojego dochodu. Za jego zgodą opłata może być potrącana z emerytury lub renty - przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami lub z zasiłku stałego mieszkańca domu - przez ośrodek pomocy społecznej

Podstawa prawna: art.54 – art.66 ustawy o pomocy społecznej.

    


Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy, że strony w domenie sops.brwinow.pl wykorzystują pliki "cookies"

Ta strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. <<Czytaj więcej>>