RODO

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym dołożyliśmy starań, aby nasza Polityka Prywatności była zgodna z tym rozporządzeniem.

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej

Jak uzyskać skierowanie do domu pomocy społecznej (DPS)

Prawo do umieszczenia w DPS zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej  przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Osobę o której mowa wyżej, kieruje się do DPS odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Czym są domy pomocy społecznej?

Dom pomocy społecznej – instytucja świadcząca na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne
w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

 1. osób w podeszłym wieku, osób przewlekle, somatycznie chorych;
 2. osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 3. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnosprawnych fizycznie;

Zadaniem Ośrodka jest skompletowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej dotyczącej skierowania i ustalenia opłaty za pobyt.

Jakie dokumenty są wymagane?

 • pisemny wniosek osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego złożonego do Ośrodka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania;
 • w przypadku osób ubezwłasnowolnionych niezbędna jest zgoda Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich właściwego dla opiekuna prawnego na umieszczenie
  w DPS;
 • zaświadczenie lekarskiego o stanie zdrowia (wg wzoru opracowanego przez ośrodek) lub karty informacyjnej ze szpitala, lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy jeżeli takie osoba ubiegająca się posiada;
 • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego, ze szczególnym stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość świadczenia i ostatni odcinek wypłaconego świadczenia lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie odpłatności za pobyt w domu i na jej potrącanie  przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia lub przez Ośrodek;
 • pisemna zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,
 • zgodę na potrącanie opłaty z zasiłku stałego lub ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy;
 • oświadczenie o wysokości dochodu małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do  ponoszenia opłaty;
 • oświadczenie o stanie majątkowym;
 • oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
 • zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • Ośrodek  może zażądać innych dokumentów mających wpływ na rozpatrzenie sprawy.

W przypadku umieszczania w DPS osób ubezwłasnowolnionych:

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społeczne.

Na podstawie art. 59. ustawy o pomocy społecznej decyzję o skierowaniu do DPS
i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje organ gminy. Natomiast decyzję
o umieszczeniu w DPS wydaje organ gminy prowadzącej DPS lub starosta powiatu prowadzącego DPS. W razie niemożności umieszczenia w DPS z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz
o przewidywanym terminie oczekiwania.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Art. 61. ustawy o pomocy społecznej określa, że obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności:

1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka;
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi;
3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS;

Pobyt w DPS jest odpłatny według następujących zasad:

 • mieszkaniec domu ponosi odpłatność nie więcej niż 70% jego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 • małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego – zgodnie z zawartą z Dyrektorem Ośrodka umową – jeżeli posiadany dochód osoby samotnie gospodarującej jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. z dniem 01.01.2022r. – 2328 zł. W przypadku kiedy obowiązek ten dotyczy osoby w rodzinie, opłatę wnosi taka osoba, której posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. przekracza kwotę 1800 zł  na osobę w rodzinie,
 • gmina, z której osoba została skierowana do DPS – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osoby ww.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni z Działu Usług Społecznych, którzy będą współpracować z Państwem w kompletowaniu dokumentacji wymaganej przy kierowaniu do domu pomocy społecznej.
Przed złożeniem wniosku w sprawie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej, prosimy o wstępną rozmowę z pracownikami socjalnymi Działu Usług Społecznych Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.


Podstawa prawna: art.54 – art.66 ustawy o pomocy społecznej.

Wykaz domów pomocy społecznej Powiatu Pruszkowskiego:

http://www.pcpr.pruszkow.pl/osoby-w-podeszlym-wieku-i-przewlekle-chore/wykaz-domow-pomocy-spolecznej


Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy, że strony w domenie sops.brwinow.pl wykorzystują pliki "cookies"

Ta strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. <<Czytaj więcej>>