RODO

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym dołożyliśmy starań, aby nasza Polityka Prywatności była zgodna z tym rozporządzeniem.

Świadczenia Rodzinne

Świadczenia rodzinne przysługują:

1)   obywatelom polskim;

2)   cudzoziemcom;

a)  do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b)  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym

c)   przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00.

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664,00.

Więcej informacji na stronie www.mpips.gov.pl - Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania

 

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA ROK ZASIŁKOWY 2015/2016

1. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (oraz drugiego z rodziców w przypadku wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka) np. dowód osobisty (w przypadku cudzoziemców – karta stałego pobytu) – (oryginał oraz kserokopia).

2. Skrócony odpis aktu urodzenia lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka (oryginał oraz kserokopia).

3. Orzeczenie  o  niepełnosprawności  albo  umiarkowanym  lub  znacznym  stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne (oryginał oraz kserokopia).

4. Aktualne zaświadczenie szkolne (oryginał) lub oświadczenie (załącznik nr 2 SR), w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia (lub ukończy w trakcie okresu zasiłkowego).

5. Zaświadczenie szkoły wyższej (oryginał) lub oświadczenie (załącznik nr 3), w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej.

6. DOKUMENTY STWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODU RODZINY:

 • zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia (załącznik nr 5) wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie uzyskanym w 2014 r. podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30 e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • oświadczenia (załącznik nr 6 SR)członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym 2014;
 • oświadczenia (załącznik nr 7) wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych osiągniętym w 2014 r.
 • zaświadczenia albo oświadczenia każdego pełnoletniego członka rodziny zawierające informację o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (załącznik nr 8 SR) w roku kalendarzowym 2014;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie (załącznik nr 9 SR) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2014;
 • umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty (oryginał oraz kserokopia);
 • umowę zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną (oryginał oraz kserokopia);
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasadzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną (oryginał oraz kserokopia);
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (oryginały oraz kserokopie);
 • w przypadku nie otrzymania lub otrzymania alimentów przez osobę uprawnioną w niższej wysokości przedstawić należy zaświadczenie organu egzekucyjnego o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą albo o nie podjęciu tych czynności w związku z brakiem podstawy prawnej lub w przypadku braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
 • w przypadku utraty źródła dochodu: dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (świadectwa pracy, decyzja ZUS, decyzja PUP, umowa zlecenie oraz oświadczenie o jej niewykonywaniu, PIT 11 za 2014 r., w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wydruk o likwidacji działalności gospodarczej z CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej itp.) – ORYGINAŁY ORAZ KSEROKOPIE;
 • w przypadku przybycia źródła dochodu (w roku 2014): dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągnięty w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wydruk o wpisie działalności gospodarczej z CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej;
 • w przypadku przybycia źródła dochodu (w roku 2014 lub kolejnym): dokument określający datę podjęcia zatrudnienia oraz zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty; (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wydruk o wpisie działalności gospodarczej z CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

7. Akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązującym do alimentów – w przypadku osoby uczącej się (oryginały oraz kserokopie).

8. Odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko (oryginał oraz kserokopia).

9. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany (oryginał).

10. Orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka (oryginał oraz kserokopia).

11. Odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie (oryginał oraz kserokopia) lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno – opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka.

12. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno – opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (oryginał oraz kserokopia).

13. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (oryginał oraz kserokopia).

 

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W TRAKCIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO:

 

1. Zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie (załącznik nr 10 SR) o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.

2. Zaświadczenie organu emerytalno-rentownego albo oświadczenie (załącznik nr 11 SR) stwierdzające, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczenia społecznego – w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

3. Imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej RMUA będącym potwierdzeniem objęcia pracownika ubezpieczeniem z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku w przypadku złożenia oświadczenie (załącznik nr 11 SR) o którym mowa w pkt 2.

4. Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie (załącznik nr 12 SR) o nieskorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym.

5. PIT 11 wnioskodawcy z roku kalendarzowego 2014.

 

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO:

 

1. Orzeczenie o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA:


1. Skrócony akt zgonu drugiego z rodziców dziecka (oryginał oraz kserokopia).

2. Aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany (oryginał oraz kserokopia).

3. Odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów (oryginał oraz kserokopia).

 

DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO I ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:


1. W przypadku nauki dziecka pełnoletniego zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki lub oświadczenie (załącznik nr 2 SR) o kontynuacji nauki.

 

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA:

 

1. Zaświadczenie szkoły albo oświadczenie (załącznik nr 13 SR) o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania.

2. Zaświadczenie albo oświadczenie (załącznik nr 14 SR) potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

 

UWAGA !

Gdy okoliczności sprawy wymagają potwierdzenia innym dokumentem strona winna taki dokument przedstawić na żądanie podmiotu realizującego świadczenia rodzinne.


Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy, że strony w domenie sops.brwinow.pl wykorzystują pliki "cookies"

Ta strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. <<Czytaj więcej>>