RODO

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym dołożyliśmy starań, aby nasza Polityka Prywatności była zgodna z tym rozporządzeniem.

Fundusz Alimentacyjny

WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2023/2024
SĄ PRZYJMOWANE OD 1 SIERPNIA 2023R.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 1. Obywatelom polskim.
 2. Cudzoziemcom:

a) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
b) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769),
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (ważne zmiany w kryterium dochodowym)

Począwszy od okresu świadczeniowego 2023/2024 tj. od 1 października 2023r.   wzrasta kryterium z kwoty 900,00 zł do kwoty 1209,00 zł oraz będzie obowiązywać  zasada „złotówka za złotówkę”

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

 

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

a) braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 1. Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.
 2. Zawarła związek małżeński.

 

LISTA DOKUMENTÓW DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji;
 • zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych kwotach w 2014r.;
 • prawomocny wyrok zasądzający alimenty;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2014r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny, osobno dla każdego członka rodziny , jeśli nastąpiła utrata dochodu);
 • zaświadczenie z ZUS o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2014r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny);
 • akt urodzenia dziecka;
 • dowód osobisty;
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego;
 • zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej (osoby pełnoletnie) lub wyższej;
 • dokumenty potwierdzające utratę dochodu z roku bazowego (np.: świadectwo pracy);
 • dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu (zaświadczenie od pracodawcy za drugi przepracowany miesiąc);
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osoby bezrobotnej;
 • zaświadczenie o stypendiach szkolnych pobranych w 2014r.;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą dostarczają zaświadczenie o wpisie lub wypisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego wypełniają dodatkowe oświadczenie.

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Działu Świadczeń może domagać się takiego dokumentu.


Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy, że strony w domenie sops.brwinow.pl wykorzystują pliki "cookies"

Ta strona korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. <<Czytaj więcej>>